Projekt ”The Living Book” seob lugemist ja loovaid digitegevusi, et tõsta 9-15-aastaste õpilaste lugemishuvi ja -motivatsiooni.


The Living Book story

Mis on kaalul?

Euroopa Liidu (EU) 15-aastastest õpilastest ei ole ⅕ ehk 20% omandanud lugemise baasoskusi.

Riskigruppi kuuluvad kehvemas sotsiaal-majanduslikus olukorras olevad pered, madalama haridustasmega vanematega pered ning sisserändajate pered.

Lugemishuvi on vähnenud kogu Euroopa noorte seas.

Ühendkuningriikides (UK) on viimase aasta jooksul nende 11-17-aastaste noorte hulk, kes ei loe üldse, kahekordistunud, kasvades 13%-lt 27%-ni.

Kehval lugemisoskusel koos sellele liituva huvipuudusega on kaugele ulatuvad tagajärjed nii iga inimese eraldi kui ka kogu ühiskonna jaoks. Lugemisoskus on esmatähtis.

See on põhioskus, mis võimaldab inimestel tänapäeva keerulises maailmas toime tulla, võimaldab kodanikena teha vastutustundlikke ja iseseisvaid otsuseid, teha spetsiifilisemaid oskusi nõudvaid töid ja oma elust rõõmu tunda.

Chapter 2: Vastus

Inspireerituna asjade internetist (ehk internetiühendusega sedmete võrgust), mis võimaldab ühendada interneti ja meie füüsilise maailma, tahab see projekt omakorda siduda paberraamatu digimaailmaga ja muuta paberraamatu elavaks raamatuks. Digioskuste rakendamine, koostöö eakaaslastega, lugemisoskuse arendamine - nende tegurite koosmõjul võiks noored olla motiveeritumad ja lugeda rohkem raamatuid.

 

‘The Living Book’ lõimitud lähenemine

Laiaulatuslik raamistik, mis hõlmab õpetajate koolitamist, toetamaks õpilaste lugemisoskust ja -armastust; samuti abi lapsevanematele, mis omakorda aitaks seda strateegiat kodus toetada.

1

Klassiruumis tehtavad koostöised ja lõpptulemusele orienteeritud tegevused parendavad raamatute lugemist ja loetust arusaamist.

2

Digitehnoloogia kasutamine sellel eesmärgil, et õpilased, suudaksid traditsioonilisest, teksti sisaldavast raamatust aru saada ja seda oma oma vaatepunktist tõlgendada.

3

Tekitada üle Euroopa omavahel vahetult suhtlevad ja veebipõhised lugemiskogukonnad.

Chapter 3: Allikad

The Living Book suunised

Internetipõhised artiklid, mis võimaldavad metoodilist tuge, mille abil parandada õpilaste lugemisoskust, kasvatada nende huvi ning kasutada motiveerimiseks ja lugemisoskuse parandamiseks digitehnoloogiat.

“Tööriistakast” ehk abivahendidte kog

8 moodulit nii humanitaarainete, loodusteaduste kui ka tehnoloogia valdkonnast. Need on koostatud ja rühmitatud vastavalt õpilaste vanusele. Tegemist on kavadega, mis annavad õpetajatele näiteid ja ideid, kuidas lõimida elava raamatu metoodikat tunnitegevustesse.

Ühised koolitused mõtestatud lugemist toetavatele õpetajatele

A comprehensive training curriculum articulated in 8 sessions to develop knowledge and skills in teaching and learning using the Living Book approach.

Ühised koolitused vanemate kaasamiseks

Koolitused peaksid andma lapsevanemate koolitajatele ja õpetajatele vajalikud teadmised ja oskused, mis võimaldavad neil anda emadele-isadele professionaalseid juhiseid, kuidas toetada oma laste lugemisoskuse arengut, kasutades elava raamatu metoodikat.

Kogemuste vahetamine

4 lühikest õpilasvahetust Küprosel, Eestis, Rumeenias ja Portugalis, et edendada või propageerida piiriüleseid lugemiskogukondi.

Chapter 4: Projektis osalejad

Ole lugemisoskust väärtustav õpetaja

The Living Book projekt vajab erinevate ainete (humanitaarained, infotehnoloogia) õpetajaid katsetamaks meie vahendeid ja võimalusi. Me vajame sind!


Miks sa peaksid meiega liituma?

• Võimalus katsetada uut mudelit oma klassis selleks, et veenda lugemise suhtes tõrksaid õpilasi lugema, arendada nende digioskusi ja loovust.
• Võimalus liituda kõrgetasemelise ja paindliku koolitusprogrammiga, mille abil arendada oma professionaalseid oskusi
• Saada mõtestatud lugemist toetava õpetaja tunnistus ja toetada meid mudeli tutvustamisel ja levitamisel oma riigis
• Teha oma nimi ja kool Euroopas tuntuks, kaasates oma kooli rahvusvahelisse kõrgelt kvalifitseeritud õpetajate kogukonda

CHAPTER 6: GET INVOLVED!

Please tell us your first name.
Please tell us your surname
Please tell us your email address.
Please tell us the name of your organisation
Please tell us your country
Invalid Input
Please write your message.
Invalid Input